Veel gezondheidsproblemen bij bomen zijn terug te brengen tot de standplaats. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken, namelijk: te weinig voeding, bodemverdichting, te veel of te weinig water, bodemvervuiling, weinig doorwortelbare ruimte, verandering van het grondniveau, graafwerken,…

Door onderzoek proberen we de oorzaak te achterhalen door o.a. de grondwaterstand te bepalen, de voedingsbalans onderzoeken, de bodemverdichting te onderzoeken,…

Om conditieproblemen (en dus standplaatsproblemen) te verhelpen gaan we de standplaats verbeteren. Dit kunnen we doen door:

  • extra voeding toe te dienen
  • problemen in de waterhuishouding te verhelpen
  • het opheffen van bodemverdichting d.m.v. luchtdruk
  • het vergroten van het doorwortelbare bodemvolume

Dit zijn vaak eenvoudige werken die hun effect zeker niet missen. Na twee tot drie jaar is de conditie van uw boom (afhankelijk van de soort) zichtbaar verbeterd.

Visual Tree Assessment kortweg VTA is een door Claus Mattheck en Breloer ontwikkelde methode om bomen grondig visueel te onderzoeken.

De boom wordt bekeken op zichzelf en in relatie tot de omgeving. We controleren de boom op stabiliteit en breukgevoeligheid. Op basis van het onderzoek wordt de boom ingedeeld als een boom die al dan niet een verhoogd risico inhoudt.

Wanneer de boom geen verhoogd risico inhoudt, is het raadzaam naargelang de bevindingen, de boom om de 2 tot 6 jaar opnieuw te controleren.

Wanneer de boom een verhoogd risico inhoudt, kan men:

  • nader onderzoek instellen
  • maatregelen treffen (om van de boom opnieuw geen verhoogd risicootje maken)
  • overgaan tot vellen van de boom

Op het einde van het onderzoek wordt steeds een rapport opgesteld.

Schade- en waardebepaling bomen

Een grote boom doet er misschien wel honderden jaren over om zo mooi en groot te worden. Je eigen bomen zien ontwikkelen en groeien over de jaren heen. Bomen bepalen de waarde van het straatbeeld, een landschap of een tuin.  Ik kan die waarde van uw boom opmeten, alsook de eventuele waardevermindering als gevolg van de opgelopen schade door derden.

Bomen op bouwwerven

Bomen dienen op bouwwerven beschermt te worden. Ze lopen vaak onherstelbare schade op (wortelschade, droogte door bronbemaling, bodemverdichtingdoor zwaar vervoer, …). Wij kunnen u helpen, nog voor de aanvang van de werken, bij het opstellen van een boombeschermingsplan.